Contactes

Les adreces que figuren aquí són de mestres disposats i disposades a compartir els seus projectes científics amb els seus col·legues. Al costat de la seva adreça trobareu el/s projecte/s que ha treballat i el nivell.
lauragalmes@gmail.com  Projecte estrelles P5
iamajobas@gmail.com  Classe dels cavalls P5